ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067050306
รายละเอียด
ซื้อชุดปรีฟอร์มอาร์เมอร์กริ๊พสำหรับแขวนสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. งานก่อสร้างสายส่ง 115 kV รองรับ สฟฟ.เขาคิชฌกูฎ เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)100D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
8 มิถุนายน 2564 ถึง 15 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
16 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
5,974,826.50 บาท
ราคากลาง
4,009,314.61 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
298,742.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38117-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 222.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38117-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 55.1 kB]