ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.2 วรช.(กส.) 641/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057097764
รายละเอียด
จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ 032/2564 จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น 346,573.27 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มเพาเวอร์ อินโนเวชั่น
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
346,573.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-37568-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 239.7 kB]