ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TSDP.9.3(E)-073/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067118904
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไปงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี Cut and Turn [สถานีไฟฟ้าแรงสูงจันทบุรี (กฟผ.) - สถานีไฟฟ้าขลุง] - สถานีไฟฟ้าจันทบุรี 2 จ.จันทบุรี ตาม คพส.9.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 มิถุนายน 2564 ถึง 18 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
2,732,832.64 บาท
ราคากลาง
2,621,415.18 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38890-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38890-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]