ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คลง.ก.1กฟอ.คล.(ปบ)023/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
P64050006455
รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงที่ติดตั้งในระบบจำหน่าย กฟอ.คลองหลวง
ระยะเวลาขายแบบ
12 พฤษภาคม 2564 ถึง 18 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
19 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5987491
สอบถามทางอีเมล์
yutthana.pit@pea.co.th
Fax
02-598-7486
วงเงินงบประมาณ
564,960.00 บาท
ราคากลาง
564,960.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-35044-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 51.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-35044-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 569.7 kB]