ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ จ.ก.2ฉช.(บป.)048/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017363268
รายละเอียด
จ้างเหมาแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ของ กฟจ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038130215
สอบถามทางอีเมล์
wannita.pan@pea.co.th
Fax
038120217
วงเงินงบประมาณ
1,470,180.00 บาท
ราคากลาง
1,470,180.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22547-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.1 kB]