ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-007-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127433849
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ปรีฟอร์ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-007-2564
1. รหัสพัสดุ 1-02-026-0202 PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm จำนวน 5,300 ชุด
2. รหัสพัสดุ 1-02-026-0205 PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm จำนวน 5,200 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
7 มกราคม 2564 ถึง 14 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
15 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,231,035.00 บาท
ราคากลาง
1,180,424.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-20228-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 173.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-20228-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 141.2 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 11 มกราคม 2564