ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.) ๑๔๖/๒๕๖๕
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057038204
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าข้ามแม่น้ำคลองศก สะพานพังกาญจน์ ฝั่งซ้าย ม.3 ต้นยวน
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ 559 ราคา 499894.37
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเพาเวอร์ 559
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
499,894.00 บาท
หมายเหตุ
มีผู้เสนอรายเดียว
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-83902-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 307.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-83902-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 307.6 kB]