ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กผภ.(จบ.)49/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107096612
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทฐานรากชนิดฐานปิด จำนวน 84 ฐาน จาก ผรค.จันทบุรี ไปยังงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้โครงการระบบผลิตน้ำอุตสาหกรรมฯ จ.ระยอง
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.เคเอฟที ทรานสปอร์ต เสนอราคา 158,760.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เคเอฟที ทรานสปอร์ต ราคา 157,920.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
157,920.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นผู้เสนอราคาที่มีรายละเอียดถูกต้องตามสเปคและเงื่อนไขเอกสารจ้าง และเป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-12108-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 47.1 kB]