ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097182497
รายละเอียด
พัสดุสำหรับงานติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 จำนวน 2 รายการ (ประเภทลูกถ้วย) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-169-2563
ระยะเวลาขายแบบ
21 กันยายน 2563 ถึง 24 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
25 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
2,553,619.20 บาท
ราคากลาง
2,416,898.88 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9632-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 177.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9632-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 139.6 kB]