ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ปลด.(กส.)2362/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057407345
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า(เฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ธาน แอสเสท แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-64-H-PLDCS.0169
วันที่ประกาศผล
14 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอสบี อิเล็คทริค 2014 จำกัด เสนอราคา 117,385.85 บาท
บริษัท อี แอนด์ พี อิเล็คทริค เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคา 118,087.77 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอสบี อิเล็คทริค 2014 จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
117,385.85 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาต่ำสุด เหมาะสมกับปริมาณงาน เป็นไปตามระเบียบและคุณสมบัติที่ กฟภ. กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา