ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E011 ฉ.2 อบ.(บห.) จ.071/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107135481
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ งาน Modern Warehouse เพื่อใช้พัฒนาคลังพัสดุขยายเขตผลระบบบริหารพัสดุคงคลัง ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้กับ แผนกคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ราคาที่เสนอ 428,000.00 บาท ( เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ) ราคาที่ตกลงซื้อ 428,000.00 บาท ( เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม )
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
428,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11934-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 159.8 kB]