ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กมป.ป-E.64-31/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077305981
รายละเอียด
ประกวดราคา จ้างซ่อมขดลวดหม้อแปลงชำรุด จำนวนรวม 80 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
23 กรกฎาคม 2564 ถึง 6 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
9 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5607
สอบถามทางอีเมล์
pongsakorn.sam@pea.co.th
Fax
02-590-5657
วงเงินงบประมาณ
3,636,074.54 บาท
ราคากลาง
3,636,074.54 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45545-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 851.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45545-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 370.1 kB]