ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)35004/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ประกาศขาย สินทรัพย์ ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ (เครื่องเพอร์ซันนัลคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์,อุปกรณ์สื่อสาร) จำนวน 5 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
8 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053520565
สอบถามทางอีเมล์
amornthep.thi@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
450.00 บาท
ราคากลาง
450.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง