ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-002-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097312886
รายละเอียด
จ้างออกแบบจัดหาพัฒนาติดตั้งและดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการผลการดำเนินงานขององค์กร (Enterprise Performance Management : EPM)
ระยะเวลาขายแบบ
29 ตุลาคม 2563 ถึง 1 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
2 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909643
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
200,304,000.00 บาท
ราคากลาง
182,786,541.18 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
10,015,200.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13442-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 568.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13442-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 219.0 kB]