ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ซป.ฉ.1(จซ) 20/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047070223
รายละเอียด
ซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ของคลังพัสดุ เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse จำนวน 4 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
21 เมษายน 2564 ถึง 27 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
28 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042931188
สอบถามทางอีเมล์
ics.pea2557@gmail.com
Fax
042931188
วงเงินงบประมาณ
960,860.00 บาท
ราคากลาง
1,394,202.35 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32745-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 332.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-32745-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 27.7 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ตามอนุมัติเลขที่ ฉ.1กบญ.(จซ)1069/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564