ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ ฉ.2 กฟอ.สดจ.(ปบ.) ข.01/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายหม้อแปลงชำรุด จำนวน 1 รายการ 9 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ
8 กันยายน 2563 ถึง 14 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
8 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
043-860-155
สอบถามทางอีเมล์
surasaksri@pea.co.th
Fax
043-860-152
วงเงินงบประมาณ
ราคากลาง
41,700.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
2,085.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-8225-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 15 กันยายน 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกเนื่องจากดำเนินการไม่ถูกต้องตามวิธีการขายทรัพย์สินที่ชำรุดของ กฟภ.