ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I021S026
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017202558
รายละเอียด
ซื้อเหล็กรูปรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด ราคา 315,469.17 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด ราคา 315,469.17 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
315,469.17 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา