ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027182777
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุตามแผนพัสดุรองประจำปี 2564 กลุ่มอุปกรณ์เข้าปลายสาย เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)012D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
17 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
25 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,086,317.50 บาท
ราคากลาง
1,061,819.85 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-25864-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-25864-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 100.2 kB]