ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2ผคพ.พน.026/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047377895
รายละเอียด
ซื้อเสาคอนกรีต ขนาด 12.00 เมตร สำหรับงานงบโครงการ คพจ.2 แผน 4 จำนวน 97 ต้น
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด ราคาที่เสนอ 493,106.29 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
493,106.29 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33974-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 67.2 kB]