ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I144S223
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067096877
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 4 รายการ
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 143,221.64 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส ราคาที่ตกลงซื้อ 143,221.64 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
143,221.64 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38627-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 903.5 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-38627-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 523.2 kB]