ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I132S149
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067194848
รายละเอียด
โครงการ ซื้อพัสดุ ประเภทหม้อแปลง ขนาด30 KVA, 1P, 22-0.48/0.24KV, SC - cc จำนวนทั้งสิ้น 6 รายการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัทวาตะซัพพลายเชน จำกัด ราคาที่เสนอ 494211.60บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัทวาตะซัพพลายเชน จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
494,211.60 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38907-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 273.3 kB]