ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
กบญ.ก.1(B)-M-013-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017007568
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 17 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-013-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์
3.บริษัท อีร่า จำกัด
4.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด
5.บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด
6.บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด
7.บริษัท คาซ่า เอ็นจิเนียริ่ง เพาเวอร์ จำกัด
8.บริษัท จี.เอ.เอส. จำกัด
9. บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด
10.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.โลหะกิจ
11.บริษัท สยาม ยูเนี่ยน แมนูแฟคเตอริ่ง จำกัด
12.บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด
13.บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท อีร่า จำกัด เสนอราคารายการที่ 1-16 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 17,507,745.74 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ เสนอราคารายการที่ 1-12,14,15 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 18,110,803.95 บาท
3.บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายการที่ 1-5 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 10,453,503.03 บาท
4.บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด เสนอราคารายการที่13,17 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 362,875.52 บาท
5.บริษัท เด็มโก้ เพาเวอร์ จำกัด เสนอราคารายการที่ 14 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 5,482,400.- บาท
6.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด เสนอราคารายการที่ 15,17 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 1,033,192.- บาท
7.บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด เสนอราคารายการที่ 16 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 94,746.36 บาท
8.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู.ดี.โลหะกิจ เสนอราคารายการที่ 17 เป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้น 226,840.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท อีร่า จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 1,3,4,5,11,12,14,16
2.บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 2
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอสไอเพาเวอร์ ได้รับคัดเลือกรายการที่ 6-10
4.บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 13
5.บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด ได้รับคัดเลือกรายการที่ 15,17
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
17,648,016.11 บาท
หมายเหตุ
มีคุณสมบัติภูกต้องตรงตามที่ กฟภ. กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-24556-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 343.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-24556-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]