ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)052D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047221260
รายละเอียด
จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำแบบ ข (แบบ53-2) มอก.227 ตามโครงการ คพส.9.3 ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ)052D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
19 พฤษภาคม 2564 ถึง 27 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
28 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455-086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
2,530,496.50 บาท
ราคากลาง
2,530,496.50 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-36117-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 705.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-36117-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.4 kB]