ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พร.(คพ.)3/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017210698
รายละเอียด
จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร จำนวน 100 ต้น งบคอนเตรีต-ปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท ศิรกร จำกัด ราคาที่เสนอ 488,348.- บาท
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท ศิรกร จำกัด ราคาที่เสนอ 488,348.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท ศิรกร จำกัด ราคาที่เสนอ 488,348.- บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
488,348.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา