ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พร.(คพ.)42/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047442440
รายละเอียด
จัดซื้อเสาคอนกรีต 12 เมตร งบ คพจ.2 (จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต)
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1 บริษัท ศิรกร จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1 บริษัท ศิรกร จำกัด เสนอราคา 1 รายการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 491,412.48 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ศิรกร จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
491,412.48 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา