ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ 64I041S168
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047369759
รายละเอียด
ซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 (1-03-002-0000) จำนวน 442 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ
27 เมษายน 2564 ถึง 27 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
28 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
034-425584-5
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
151,813.74 บาท
ราคากลาง
151,813.74 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-33660-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 62.9 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2564