ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.2 ลกบ.372/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64087021867
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและเชื่อมโยงระบบจำหน่าย บริเวณสามแยกตลาดลานกระบือ ถึง บ้านลานตาบัว เขตวชิรบารมี (ช่วงที่ 4) อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร WBS P-TDD01.3-B-LKBD0.0017
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
13 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055-769006
สอบถามทางอีเมล์
Fax
055-769006
วงเงินงบประมาณ
959,727.98 บาท
ราคากลาง
686,280.01 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46450-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 4.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46450-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 150.7 kB]