ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-TSDP.9.4(F)-122/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087283053
รายละเอียด
จัดจ้างก่อสร้าง Tower เสาโครงเหล็กและติดตั้งระบบสื่อสารเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและ จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฐานราก สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควีช่วงสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 2 – สถานีไฟฟ้าท่าศาลาจ.นครศรีธรรมราช
ระยะเวลาขายแบบ
21 สิงหาคม 2563 ถึง 3 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
8 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
02-5909068
วงเงินงบประมาณ
2,187,707.02 บาท
ราคากลาง
2,393,311.75 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-6318-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-6318-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 198.7 kB]