ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
650514402161
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057415714
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 60 ต้น
วันที่ประกาศผล
27 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด (สาขาที่ 00001)
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต ปทุมธานี จำกัด (สาขาที่ 00001) ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 326,778.- บาท
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 326,264.40 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ราคาที่เสนอรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 326,264.40 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
326,264.40 บาท
หมายเหตุ
PO 3002061530 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา