ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(บต)-007-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077374938
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ แบบติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูง ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 2 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประจำเครื่องสูบน้ำของระบบป้องกันน้ำท่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
ระยะเวลาขายแบบ
5 สิงหาคม 2563 ถึง 13 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
14 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5324
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-591-5401
วงเงินงบประมาณ
3,231,400.00 บาท
ราคากลาง
3,220,700.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4160-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4160-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 107.8 kB]