ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รช)-001-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63017082276
รายละเอียด
จัดเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 (สนญ.) 6 รายการ จำนวน 124 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน)
ระยะเวลาขายแบบ
8 กรกฎาคม 2563 ถึง 16 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
17 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5324
สอบถามทางอีเมล์
fpd-pea@hotmail.com
Fax
02-591-5401
วงเงินงบประมาณ
152,231,040.00 บาท
ราคากลาง
152,231,040.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
7,364,703.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-1289-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-1289-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 65.9 kB]