ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ กฟภ.จ.จบ.คพ.049/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047029465
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุ งบโครงการ คพจ.2 ประจำปี 2564 ที่ ก.2กบญ.(บพ.)1112/2564 ลว. 4 มี.ค. 2564 จำนวน 1 รายการ เลขที่ คพ.จบ.049/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
5 เมษายน 2564 ถึง 7 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
7 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
03931498
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
422,400.00 บาท
ราคากลาง
422,400.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38322-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 591.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564