ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I021S179
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057018450
รายละเอียด
ซื้อพัสดุขาดแคลน จำนวน 30 รายการ
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บ.วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด ราคา 182,401.57 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บ.วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด ราคา 182,401.57 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
182,401.57 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา