ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก2 กกค.(กร1570/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067186834
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างจัดทำฐานราก F6/1 จำนวน 4 ฐาน และสมอบก A3 จำนวน 1 ก้อน งานย้ายเสา 115 เควี สร้างสะพาน กม.28+000 ทล.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท เอชแมททีเรียล จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท เอชแมททีเรียล จำกัด
460956
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เอชแมททีเรียล จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
460,956.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา