ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1ปข.(คพ)105/2563 ลว. 21 ธันวาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127500110
รายละเอียด
ซื้อหม้อแปลง 2 รายการ เพื่อใช้งานงบผู้ใช้ไฟ (รายการที่ 105)
วันที่อนุมัติ
30 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด
บริษัท ซีซี หม้อแปลง จำกัด
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด รายการที่ 1 = 169,488 , รายการที่ 2 = 313,510
บริษัท ซีซี หม้อแปลง จำกัด รายการที่ 1 = 176,550 , รายการที่ 310,300
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด รายการที่ 1 = 173,985, รายการที่ 2 310,193
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด (รายการที่ 1 = 169,488)
บริษัท มีทรัพย์ อิเลคตริก จำกัด (รายการที่ 2 = 310,193)
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
479,681.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-19559-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 315.3 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-19559-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 851.9 kB]