ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2 กฟส.อ.บตข.(กป.)๓๕๐๔๙/๒๕๖๒
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
๑. จ้างตัดต้นไม้ บ.เคียนพิง - บ. เขาช้างลอด รวมระยะทาง ๓๓.๒ กม. งบประมาณ ๑๐๕,๗๖๗.๔๖ บาท
๒. จ้างตัดต้นไม้ บ.พะแสง - บ.เขาช้างลอด รวมระยะทาง ๓๓.๓ กม. งบประมาณ ๑๐๑,๒๑๘.๕๘ บาท
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายจวบ ชูเงิน ราคา 94,000.- บาท ตามแผนงานที่ 2 บ.พะแสง - บ. ช่องม้าเหลี่ย
นายเอกพจน์ จิตรภิรมย์ ราคา 97,000.- บาท ตามแผนงานที่ 1 บ.เคียนพิง - บ.เขาช้างลอด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้าง นายจวบ ชูเงิน
จ้าง นายเอกพจน์ จิตรภิรมย์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
191,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11075-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 282.8 kB]