ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจพ.2-ป(รซ)-008-2562
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057127041
รายละเอียด
จัด ซื้อรถบรรทุก 4 ตัน ติดกระเช้า จำนวน 132 คัน
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
19 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0-2590-5325
สอบถามทางอีเมล์
foreignprocurement@pea.co.th
Fax
0-2591-5401
วงเงินงบประมาณ
564,960,000.00 บาท
ราคากลาง
317,564,016.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
28,248,000.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22478-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.6 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22478-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 79.3 kB]