ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.2กฟส.อ.บตข.(กป.) ๑๔๗/๒๕๖๕
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65057144014
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
ปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านจัดสรร ที่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน
วันที่ประกาศผล
23 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์ ราคาที่เสนอ 114210.50
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายสมบูรณ์ วิเชียรรัตน์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
114,210.50 บาท
หมายเหตุ
มีผู้เสนอรายเดียว
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-83898-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 283.8 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-83898-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]