ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 พนท.(บป.)081/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
-
รายละเอียด
หมึกพิมพ์ Ricoh sp230sfnw(Newcartridge)
วันที่อนุมัติ
22 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ที.พี.เอส เบสท์เซอร์วิส
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
10,800.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา