ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid)1/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077419775
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงใช้งานขยายเขตโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จำนวน 1 รายการ (น.1ชร.(บห.)(ซปก.)(e-bid)1/2563)
ระยะเวลาขายแบบ
11 สิงหาคม 2563 ถึง 19 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
20 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-711399
สอบถามทางอีเมล์
phennapa.boo@pea.co.th
Fax
053-744284
วงเงินงบประมาณ
727,600.00 บาท
ราคากลาง
727,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5140-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 113.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5140-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 47.9 kB]