ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.3 กบล.(มม.)1798/2566
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายทรัพย์สินประเภท หม้อแปลงชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ออกจากบัญชี ที่ได้รับอนุมัติให้จำหน่ายแล้ว ของแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
11 มีนาคม 2567 ถึง 13 มีนาคม 2567
วันที่เสนอราคา
14 มีนาคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 10:00
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
182,431.94 บาท
ราคากลาง
182,431.94 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-169814-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 533.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง