ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สฟ)-016-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63057239494
รายละเอียด
จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดงระบบ 115 เควี ขนาด 1x800 ตร.มม. จำนวน 1,000 เมตร
ระยะเวลาขายแบบ
29 กันยายน 2563 ถึง 8 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
9 ตุลาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5324
สอบถามทางอีเมล์
fpd-pea@hotmail.com
Fax
02-591-5401
วงเงินงบประมาณ
6,157,850.00 บาท
ราคากลาง
4,334,570.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
307,893.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-10474-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-10474-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 78.2 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2563
เหตุผลที่ยกเลิก
เหตุผลที่ยกเลิก เนื่องจากเอกสารประกวดราคาไม่ครบถ้วน