ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 พร.(คพ.)41/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047427156
รายละเอียด
จัดซื้อ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลา เสนอราคา รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 480,858.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.ดี.เอ็ม.เอส. ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
480,858.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา