ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3 สร.(คพ.)323/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107155012
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งาน SAFETY STOCK กฟจ.สุรินทร์ จำนวน 1 รายการ ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด 487,920.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ทมอแลนด์ จำกัด 487,920.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
497,920.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด และเป็นราคาที่เหมาะสม
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-11933-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 353.6 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-11933-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.3 MB]