ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64e0500032
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จัดซื้อคอนกรีต 1/3/5 ตามหมายเลขงาน งาน P-TDD02.4-E-KLSOM.4045,P-TDD02.4-E-KLSOM.4050, P-TDD01.4-E-KLSOM.1078,
P-TDD02.4-E-KLSOM.4032 ขออนุมัติปรับปรุง ระบบจำหน่ายติดตั้งเสริมหม้อแปลง กฟจ.กาฬสินธุ์ ถนนสุจินดา (หน้าโรงแรมสุภัค) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.บรรพตวัสดุก่อสร้าง 2492
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
5,601.45 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตราฐาน กฟภ.
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา