ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1ลพ.(บห)102/2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะชำรุดที่ซ่อมไม่ได้ จำนวน 1 รายการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ
22 มกราคม 2567 ถึง 26 มกราคม 2567
วันที่เสนอราคา
30 มกราคม 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053-535116-7
สอบถามทางอีเมล์
Chanwut.tao@pea.co.th
Fax
053-5111182
วงเงินงบประมาณ
26,750.00 บาท
ราคากลาง
26,750.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-161448-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง