ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.1 ชร.(จซ.)045/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037331838
รายละเอียด
ชร.-จัดซื้อพัสดุ งบคพจ.2 แผน4 P-TDD02.4-A-CHRXX.1000 ของ กฟจ.ชร. และ กฟฟ.ในสังกัด
ระยะเวลาขายแบบ
18 มีนาคม 2564 ถึง 19 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
19 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053-711399
สอบถามทางอีเมล์
phennapa.boo@pea.co.th
Fax
053-744284
วงเงินงบประมาณ
497,764.00 บาท
ราคากลาง
497,764.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-29525-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 268.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-29525-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 60.5 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564