รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ฉ.1อด.2(ปบ.)35681/2563
ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า
14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35691/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35687/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35693/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35708/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35711/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35714/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35717/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35720/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35723/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ.)35696/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
กคก.(ก) 35167/2563 ขอความเห็นชอบขอบเขต และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เกาะต่างๆ (เกาะปันหยี จ.พังงา) 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35666/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1อด.2(ปบ).35663/2563 ขออนุมัติกำหนดใช้ราคากลางเพื่อประกอบการจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า 14 ตุลาคม 2563
ก.2พนท.ปบ190/2563 เติมน้ำมันรถยนต์ทะเบียน 86-8633 ชลบุรี. 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36452/2563 ลว. 8 ต.ค. 2563 ซื้อ เสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 100 ต้น งบ คฟม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36435/2563 ลว. 7 ต.ค. 2563 ซื้อ เสาคอนกรีต 12 เมตร และคาน ครอ.ขนาด 150x300x4,600 มม. งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36425/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563 ซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน 50 ต.มม. งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
ฉ.1 กฟอ.พคน.(บห)-36424/2563 ลว. 6 ต.ค. 2563 ซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ งบผู้ใช้ไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ตุลาคม 2563
ก.2 พนท.(กส.)/310/2563 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2563 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) บริษัท ที.ดี.พี. เอนจิเนียริ่ง จำกัด หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0194 14 ตุลาคม 2563