รายการประกาศราคากลาง

เลขที่ รายละเอียด วันที่ประกาศ
ฉ.2รศ.(บต.)50/2564 ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. กรณีติดตั้ง,สับเปลี่ยน,เพิ่ม-ลดขนาด,รื้อถอน,ย้ายจุดติดตั้ง,เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์,ติดตั้ง/ปรับปรุง ไม้แป้นรองรับสายไฟหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.ราษีไศล ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0023 รายงานจัดซ่อมรถยนต์บรรทุก 2 ตัน ทะเบียน 82-4834 ฉช 13 มกราคม 2564
ก.2สชข.(กป.)0040 รายงานขอซื้อผ้าปูที่นอนห้องอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/016/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางอรุณี วรรณพัฒน์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0311 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/015/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายวิจารณ์ วิเศษเธียรกุล หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0295 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/014/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวเจนจิรา ศรีณรงค์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0305 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/013/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายอุดม สืบญาติ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0294 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/012/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายสมศักดิ์ สายเสวย หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0286 13 มกราคม 2564
ก.2พนท.(มต)041/2563 ลว.27 พ.ย. 2563 ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วย เดือน ธันวาคม 2563 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/011/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายเสริมศักดิ์ งามขำ หมายเลขงาน (WBS) P-NHE02.0-H-PNTCS.1329 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/010/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสุวรรณา ฐานะประสิทธิ์ หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0315 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/009/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายยอดชาย ป้านวัน หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0314 13 มกราคม 2564
ก.2 พนท.(กส.)/008/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 จ้างก่อสร้างขยายเขต-ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นางสาวชนชนก เศวตะทัต หมายเลขงาน (WBS) C-63-H-PNTCS.0288 13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)73/2564 ขยายเขตฯ โครงการเดอะไนซ์ 3 บ้านม่วง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0279.02.1
13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)71/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านหนองขาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.3046
13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)70/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านนาทราย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.3047
13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)72/2564 ขยายเขตฯ คฟม.2 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน P-NHE02.0-D-UD2D0.3043
13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)69/2564 ขยายเขตฯ เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง บ้านหนองแวง ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0274.01.1
13 มกราคม 2564
ฉ.1อด.2(กส.)68/2564 ขยายเขตฯ บ้านจัดสรรเอกมันตรา บ้านเซ ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี
หมายเลขงาน C-63-D-UD2CS.0189.03.1
13 มกราคม 2564
ก.2พนท.(มต)043/2563 ลว.27 พ.ย.2563 ค่าเช่ารถยนต์เพื่อจดหน่วย เดือน ธันวาคม 2563 12 มกราคม 2564