รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
กฟก.3 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามแผนการจัดหางบผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 รายการ 63IAHEB012 15,455,508.00 19 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
กฟก.3 จัดซื้อพัสดุหม้อแปลงตามแผนการจัดหางบผู้ใช้ไฟ จำนวน 5 รายการ 63IAHEB013 44,840,704.00 19 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563
กฟก.3 จัดซื้อสายไฟตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ (63IAHEB015) 29,875,470.00 18 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2563
กฟต.2 งานจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้แบบเฉพาะคราวประจำเดือน มิถุนายน 2563 (กฟอ.กาญจนดิษฐ์ และ กฟฟ.ในสังกัด) 203,645.33 9 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563
กฟน.1 จัดซื้อชุดเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 115 kV จำนวน 72 รายการ ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,785,040.00 5 มิถุนายน 2563 11 มิถุนายน 2563
กฟต.3 จัดซื้อ Auxiliary Relaysและอุปกรณ์ประกอบ 9รายการ เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานของอุปกรณ์ 33 kV Switch Gear ที่สถานีไฟฟ้าสะบ้าย้อย 1,480,510.85 29 พฤษภาคม 2563 8 มิถุนายน 2563
กฟน.1 จัดซื้อเครื่องมือฮอทไลน์กระเช้า 22-33 kV จำนวน 57 รายการ ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กฟภ. ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำหรับจัดซื้อประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 470,800.00 29 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 42,805,082.50 22 เมษายน 2563 27 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 16,050,000.00 31 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนากลสง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 3 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 4 เมษายน 2563
กฟฉ.1 ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมศูนย์บริการลูกค้า อาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ(แบบใหม่) ถนน-ลาน และรางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 20,330,000.00 31 มีนาคม 2563 3 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก 12,000,000.00 20 มีนาคม 2563 9 เมษายน 2563
ส่วนกลาง โครงการพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2563 2,628,000.00 13 มีนาคม 2563 9 เมษายน 2563
ส่วนกลาง งานปรับปรุงห้องทำงานรองผู้ว่าการวิศวกรรม สำนักรองผู้ว่าการวิศวกรรม และห้องโถงหน้าลิฟท์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ กฟภ. สำนักงานใหญ่ 727,696.30 5 มีนาคม 2563 17 มิถุนายน 2563
กฟต.3 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการจัดซื้อพัสดุรอง ประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding006/2563 26,200,158.67 27 มกราคม 2563 30 มกราคม 2563
กฟน.3 จ้างเหมาตัดต้นไม้ระบบไฟฟ้าแรงสูงสายเปลือย(แบบรายปี) ปี 2563 511,955.62 23 ธันวาคม 2562 2 มกราคม 2563
กฟก.1 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานงดจ่ายไฟในเขตพื้นที่ระบบจำหน่าย กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร์ ประจำปี 2563 1,000,450.00 6 ธันวาคม 2562 18 ธันวาคม 2562
กฟน.3 จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 4 (ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ) กฟน.3 จำนวน 5 ห้อง 2,131,226.00 30 กันยายน 2562 7 ตุลาคม 2562
กฟฉ.1 จ้างเหมางานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาด 9.00 x 22.00 ม. และงานก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ขนาด 24.00 x 54.00 ม. รั้ว-ประตูลวดตาข่ายรอบคลังพัสดุ ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 8,095,028.80 15 สิงหาคม 2562 29 สิงหาคม 2562