รายการประกาศร่าง TOR

เขตการไฟฟ้า รายละเอียด วงเงินงบประมาณ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) เลขที่ กฟภ.กพก.ป(จ้าง)-001-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 312,000,000.00 29 มิถุนายน 2563 2 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระบบ 115-23.1 kV ขนาด 50 MVA จำนวน 2 รายการ เลขที่ กฟภ.กจต.ป(มป)-001-2562 85,600,000.00 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าบางสมัคร 4 234,559,397.30 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4 269,028,130.00 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
กฟต.3 ประกวดราคาซื้อหม้อแปลง งานงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ต.3กบญ.(จซ.)e-bidding023/2563
28,498,016.20 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขตพื้นที่ กฟน.2 (จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดตาก, จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดกำแพงเพชร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 200,347,581.10 26 มิถุนายน 2563 1 กรกฎาคม 2563
ส่วนกลาง จัดเช่ารถยนต์นั่งผู้บริหาร จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รช)-002-2563
(ประกาศครั้งที่ 1)
10,808,400.00 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
กฟต.2 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตโครงการ คพจ.1 แผนงานที่ 3 ปี 2563 ของ กฟต.2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA(S2)กบญ.020/2563
67,097,506.50 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาซื้อปูฯซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ผ)-025-2563 120,475,617.52 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
กฟต.2 ประกวดราคาซื้อพัสดุหลัก งบผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๖๓ ประเภทลูกถ้วย จำนวน ๒ รายการ เลขที่ PEA(S๒)กบญ.๐๑๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17,932,446.72 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 5 228,276,785.30 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าอมตะซิตี้ 2 228,696,439.30 24 มิถุนายน 2563 29 มิถุนายน 2563
กฟต.2 ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุหลักงบผู้ใช้ไฟ ปี 2563 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาเลขที่ PEA(S2)กบญ.012/2563 47,468,987.80 23 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
กฟต.3 โครงการจัดซื้อเครื่องมือกลุ่มงานมิเตอร์และหม้อแปลง ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยานพาหนะสำหรับปฏิบัติงานตามภารกิจ กฟภ. ปี 2563 จำนวน 6 รายการ ของ กฟต.3 5,852,900.00 23 มิถุนายน 2563 26 มิถุนายน 2563
กฟน.2 จัดซื้อครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับใช้งานในระบบ SCADA/DMS กฟน.2 กรณีจอ Barco ชำรุด ไม่มีอะไหล่ทดแทน 341,330.00 22 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง รถบรรทุกเฉพาะกิจ (รถบรรทุกน้ำขนาด 12,000 ลิตร) 11,556,000.00 22 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง จัดเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 (สนญ.) 6 รายการ จำนวน 124 คัน (ระยะเวลาเช่า 60 เดือน) เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รช)-001-2563
152,231,040.00 22 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง จัดซื้อลูกถ้วยแบบโพสท์สำหรับ 115 เควี TR-202 จำนวน 6,000 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(ลถ)-025-2563 14,380,800.00 22 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
ส่วนกลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑๕ เควี สถานีไฟฟ้าบ้านโพธิ์ Incoming Line จำนวน ๓ วงจร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตาม คพจ.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 45,728,124.00 22 มิถุนายน 2563 25 มิถุนายน 2563
กฟก.3 ประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตตามแผนการจัดหางบผู้ใช้ไฟ จำนวน 6 รายการ 63IAHEB012 15,455,508.00 19 มิถุนายน 2563 24 มิถุนายน 2563